Trending ▼   ResFinder  

ICSE Class X Prelims 2020 : Hindi (GEMS Modern Academy, Dubai) : Winter Mock Paper

7 pages, 51 questions, 2 questions with responses, 2 total responses,    2    0
Stuti Purohit
GEMS Modern Academy, Dubai
+Fave Message
 Home > stuti17 >   F Also featured on: School Page icse and 1 more

Formatting page ...

jaomsa maa^Dna- AkadmaI dSama EaoNaI ihndI p`Snap~ samaya: 3 GaMTo id pUNaa-Mk : 80 yah p`Snap~ dao ivaBaagaaoM maoM ivaBa> hO Aqaa-t\ ba Ta huAa hO.Baaga A AaOr Baaga ba .p`qama pnd`h imanaT p`Snap~ pzna ko inaQaa-irt ike gae hOM . Baaga A p`Sna 1 inamnaaMikt ivaYayaaoM kao QyaanapUva-k pZoM tqaa iksaI ek ivaYaya pr kama sao kma tIna saaO SabdaoM maoM Apnao ivacaaraoM kao ek saMixaPt p`stava ko $p maoM p`stut kroM . 15 k yah jaIvana ek saMGaYa- hO . yaha vahI ivajaya pata hO jaao saahsaI hao pirEamaI hao tqaa ijasamaoM dRZ saMklp ka gauNa pirpUNa- maaHaa maoM ivaVmaana hao .[sa ivaYaya pr [ithasa kI GaTnaaAaoM ka ]llaoK krto hue Apnao ivacaar p`stut kroM . 15 K ek ]<ama ivaVaqaI- maoM ikna gauNaaoM ka haonaa A%yaavaSyak hO ga Aaja ka yauga iva&ana ka yauga hO . hmaara doSa Baart Antirxa iva&ana maoM [sa ivaSva maoM catuqa- Aqaa-t\ caaOqao sqaana pr iva&ana kI p`gait p`yaaogaaoM AaOr AaivaYkaraoM sao pirpUNa- hO . [samaoM saflata AaOr Asaflaa svaaBaaivak hO . hmaara jaIvana BaI kuC eosaa hI kBaI saflata kBaI Asalata kBaI KuSaI kBaI gama . [sa ivaYaya kao AaQaar banaakr ek saMixaPt inabanQa ilaKoM . Ga inamna laaokaoi> ko AaQaar pr ek maaOilak kqaa ilaKoM naaca na jaanao Aa gana ToZa D inamnaaMikt ica~ ko AQaar pr ek saMixaPt p`stava ilaKoM

Formatting page ...

Top Contributors
to this ResPaper
(answers/comments)


Saloni

(2)

ResPaper Admins

(1)

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

 

  Print intermediate debugging step

Show debugging info


 

 

© 2010 - 2024 ResPaper. Terms of ServiceContact Us Advertise with us

 

stuti17 chat