Trending ▼   ResFinder  

ICSE Prelims 2016 : Marathi (Orchid International School (OIS), Nashik)

20 pages, 0 questions, 0 questions with responses, 0 total responses,    0    0
Sindhu Saudagar
orchid internationai school Nasik  
+Fave Message
 Home > sindhusaudagar >   F Also featured on: School Page

Formatting page ...

Orchid International SchoolTM, NASHIK Mock Exam--2 (2015-2016) Subject-Marathi Grade X Maximum Marks: 80 Time allowed: 3 Hour Answer to this paper must be written on the paper provided separately. You will NOT be allowed to write during the first 15 minutes. This time is to be spent in reading the question paper. The time given at the head of this paper is the time allowed for writing the answers. This paper comprises of Two sections; section A and section B Attempt All the question from section A Attempt four questions from section B. answering at least ONE question each from the two books you have studied and any TWO other question. _______________________________________________________________________________________ SECTION A Marks: 40 Attempt All questions Question 1. Write a short composition in Marathi of approximately 250 words of any one of the following topics:[15] KalaI idlaolyaa ivaYayaaMpOkI kaoNa%yaahI eka ivaYayaavar saumaaro 250 SabdaMcaa marazIt saMixaPt inabaMQa ilaha. 1.maaobaa[-la Aaja A%yaMt ijavanaavaSyak garjaosaarKa hao}na basalaa Aaho KraoKrca hI kaLacaI garja Aaho ka %yaacao fayado iktI AaiNa taoTo iktI yaaivaYayaI AapNaasa kaya vaaTto to ilaha. 2.'AMQaEad\Qaa' hI samaajaalaa laagalaolaI kID Aaho.Aajacyaa maanavaanao samaud`acaa tL SaaoQalaa va AakaSaalaa gavasaNaI GaatlaI trIsaud\Qaa ga`hmaana saaDosaatI yaat maanava ADkUna pDlaa Aaho.tumacyaa mato laaokaMcao matpirvat-na krNyaasaazI kahI ]paya SaaoQaUna kaZavao ka 3.'JaaDo laavaa JaaDo jagavaa' tumhI tumacyaa AMgaNaat eKado raopTo laavalao haoto.%yaacaaAata vaRxaat $paMtr Jaalao Aaho.yaacao vaNa-na krNaarI gaaoYT ilaha.JaaDo Aaplyaa jaIvanaat iktI mah<vaacaI Aahot kSaI to saaMgaa. 4.Aamacyaa doSaalaa svaatM~ imaLUna Anaok vaYaoJaalaI pNa K yaa Aqaa-nao jaIvanaatlao svaatM~ AamhI AnauBavat Aahaot ka Aaja Aamacyaa 11 January , 2016 Page 1of 5

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

Formatting page ...

 

  Print intermediate debugging step

Show debugging info


 

 

© 2010 - 2021 ResPaper. Terms of ServiceContact Us Advertise with us

 

sindhusaudagar chat